خدماتی که ما انجام می دهیم؟

یکپارچه‌سازی و مدیریت اطلاعات

مجموعه های موفق از جمع آوری، مدیریت اطلاعات و تحلیل داده‌هایشان ارزش آفرینی میکنند و همین عامل باعث پیشی گرفتن آنها از رقبایشان می‌شود. در سازمان‌ها و مراکز بزرگ پراکندگی داده‌ها، ناهمگنی و ناکاملی، حجم بالا و امنیت داده‌ها چالش‌های همیشگی است. نادین سافت با تکیه بر تجربیات و تکنولوژی‌های روز، راهکارهای جامع و مطمئنی را برای شما فراهم خواهد کرد؛ تا با آسودگی خاطر از سد چالش های عدم یکپارچگی، مدیریت، حفظ و استفاده اطلاعات گذر کنید.

یکپارچه‌سازی و مدیریت اطلاعات

دست آورد مدیریت اطلاعات

 • تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و پایگاههای داده
 • افزایش بسیار سرعت پاسخ دهی به سیستم های عملیاتی
 • امنیت بالای اطلاعات، براساس استانداردهای بین‌المللی و خاص
 • طراحی زیرسیستم‌ها با قابلیت انطباق بالا به منظور مدیریت جریان داده ها
 • بهینه سازی و استاندارد سازی معماری داده ها
 • پیاده سازی و اجرای انبارداده های بزرگ

دست آورد مدیریت اطلاعات

 • تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات و پایگاههای داده
 • افزایش بسیار سرعت پاسخ دهی به سیستم های عملیاتی
 • امنیت بالای اطلاعات، براساس استانداردهای بین‌المللی و خاص
 • طراحی زیرسیستم‌ها با قابلیت انطباق بالا به منظور مدیریت جریان داده ها
 • بهینه سازی و استاندارد سازی معماری داده ها
 • پیاده سازی و اجرای انبارداده های بزرگ

نمونه کارهای ما